โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศพก.หลักอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนา และนายวันเฉลิม ศรีบุตรดี นักวิชาการประมง ร่วมกับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตอำเภอบุ่งคล้า ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2612/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประธานคณะทำงาน 2. ประธานศูนย์ศพก.หลักอำเภอบุ่งคล้า คณะทำงาน 3. เจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านการประมง คณะทำงาน และ 4. นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี นักวิชาการประมง คณะทำงานและเลขานุการ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ตามจำนวนเป้าหมายรวม 30 ราย ซึ่งปรากฎว่าเสร็จเรียบร้อยด้วยดี  และ มีการแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะทำงานดังกล่าวต่อประมงจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้ง มีการปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมกันไปด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  105   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   95  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   70  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   65  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   63  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  58  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  54  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   46  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  46  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473