เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2565 นายอำนาจ จิตชัยศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ นำคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง  โดยนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการสัมมนา จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ เช่น แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการฯ และการจัดทำแผนชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการฯ ส่งผลให้การดำเนินโครงการธนาคารฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   81   ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง   38  โครงการการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   38  ดำเนินการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตตรวจ...  37  โครงการการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   36  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   33  โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ...  32  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   32  ดำเนินงานพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรและติดตาม...  31  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473