ร่วมกิจกรรมวางแนวทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมกิจกรรมวางแนวทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมกิจกรรมวางแนวทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ..คลิก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน(สกลนคร) กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำบึงโขงหลงและประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวางแนวทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งน้ำบึงโขงหลง บ้าน ดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหารและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและหวงแหนทรัพยากรประมงบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่ และเป็นแกนนำชักจูงให้ประชาชนกลุ่มอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ จังหวัดบึงกาฬ ตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ เปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ฟื้นตัวเกิดขึ้นใหม่ทดแทน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 69 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6