จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ ประมงอำเภอเซกา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เครือข่ายไร่นาสวนผสมตำบลน้ำจั้น แปลงนายบุญมี หัตถกอง บ้านคำบอนใหม่ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 2565   99   จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)   93  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจ...  75  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) พ.ศ.2565   74  กิจกรรมเปิดหนองจับปลา พ.ศ.2565   68  งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร...  65  ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564   64  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   64  ดำเนิน?การตรวจสถานประกอบกิจการอาหารสัตว์? ตาม? พ.ร.บ. ควบคุม?คุณภาพ?อาหาร?สัตว์?...  63  ติดตามกิจกรรมงานภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473