โครงการ?ธนาคารสินค้าเกษตร? (กิจกรรม?สนับสนุน?ธนาคารสัตว์?น้ำแบบมีส่วนร่วม)? แหล่ง?น้ำเก่า? ปี? 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการ?ธนาคารสินค้าเกษตร? (กิจกรรม?สนับสนุน?ธนาคารสัตว์?น้ำแบบมีส่วนร่วม)? แหล่ง?น้ำเก่า? ปี? 2564 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธ?ที่? 22? ธันวาคม? 2564 เวลา 14.00 น. กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ? ดำเนินการจัดประชุม?แผนการ?ดำเนินงานโครงการ?ธนาคารสินค้าเกษตร? (กิจกรรม?สนับสนุน?ธนาคารสัตว์?น้ำแบบมีส่วนร่วม)? แหล่ง?น้ำเก่า? ปี? 2564? ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.? 2565  ณ? แหล่งน้ำห้วยน้ำเย็น? บ้านดงสว่าง? ตำบลโพธิ์หมากแข้ง?  อำเภอบึงโขงหลง? จังหวัด?บึงกาฬ? เพื่อเป็นการกำหนดแผนการ?ดำเนินงาน? และติดตามสนับสนุนโครงการ?ฯ? ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการจับสัตว์?น้ำใช้ประโยชน์ทุกปีและมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยื่น?ต่อไป และติดตามผลการดำเนินงาน และชั่งวัดขนาดและน้ำหนักปลาดุก ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์กา...  86   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...  84  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพ...  79  ออกปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3926/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   77  ดำเนิน?การตรวจสถานประกอบกิจการอาหารสัตว์? ตาม? พ.ร.บ. ควบคุม?คุณภาพ?อาหาร?สัตว์?...  77  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   76  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564   74  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agr...  74  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประ...  72  โครงการ?ธนาคารสินค้าเกษตร? (กิจกรรม?สนับสนุน?ธนาคารสัตว์?น้ำแบบมีส่วนร่วม)? แหล่...  71

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473