โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายประวิทย์ คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการเสวนาสรุปบทเรียน ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสร้างงานการพัฒนาทักษะ พัฒนาอาชีพในชุมชนเสริมสร้างอาชีพใหม่ โดยการบูรณาการอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของตำบลและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะความรู้และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)   108   โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 2565   99  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)   92  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่   82  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจ...  75  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) พ.ศ.2565   74  กิจกรรมเปิดหนองจับปลา พ.ศ.2565   67  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   64  งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร...  63  ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473