โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 11.00 น. นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ  ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ประมงอำเภอโซ่พิสัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอและที่เหมาะสมอื่นๆ จำนวนรวม 113 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอโซ่พิสัย โดยทางระบบ ZOOM  ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยด้วยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมถอดบทเรียนและพัฒนาสูตรการทำปลาส้ม(ปลาตะเพียนขาว)   97   โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by ...  87  ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)   82  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกร จังหวัดบึงกา...  80  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไน์ของกรมประมง ให้ได้การรับรองมา...  75  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประ...  73  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 2565   72  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)   69  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประ...  67  แปรรูปปลาส้มคักแท๊ะ นำเสนอผลิตภัณฑ์อีกรายการหนึ่ง   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473