ประวัติหน่วยงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ประวัติหน่วยงาน 

แบนเนอร์


สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมา

    สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  และ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบ ซึ่งจัดตั้งตามคำสั่งกรมประมง ที่ 348/2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประมงและการให้บริการแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่าอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว สถานที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มายัง เลขที่ 605/3 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มายังศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จนถึงปัจจุบัน โทร./โทรสาร.04249 2473

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   80   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  45  ออกสำรวจความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป...  40  ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง   38  โครงการการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   38  ดำเนินการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตตรวจ...  37  โครงการการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   36  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   33  โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ...  32  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   32


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473