บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันนี้ (11 ต.ค. 60) นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมอบรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)   95   จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) พ.ศ.2565   77  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจ...  77  กิจกรรมเปิดหนองจับปลา พ.ศ.2565   71  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   68  ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564   67  งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร...  67  ดำเนิน?การตรวจสถานประกอบกิจการอาหารสัตว์? ตาม? พ.ร.บ. ควบคุม?คุณภาพ?อาหาร?สัตว์?...  66  ติดตามกิจกรรมงานภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ   63  ออกประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของจังหวัดบึงกาฬ   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473