ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |   ข่าววันที่: 2017-07-26 |  อ่าน: 439 ครั้ง
 

       วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ    ตัวแทนเรือและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 ราย เพื่อรับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,127)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (959) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (894) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (870) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (842) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (748) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (718) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (711) ประชาสัมพันธ์.. (710) ประชาสัมพันธ์.. (706) ประชาสัมพันธ์.. (684) ประชาสัมพันธ์.. (652) ประชาสัมพันธ์.. (635) แบนเนอร์.. (625) ประชาสัมพันธ์.. (623) ประชาสัมพันธ์.. (610) ประชาสัมพันธ์.. (605) ประชาสัมพันธ์.. (596) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (588) ประชาสัมพันธ์.. (574)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110