รายงานประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

รายงานประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |   ข่าววันที่: 2017-07-11 |  อ่าน: 352 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เพื่อให้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของด่านฯ ตามแผนงาน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,373)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,218) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,127) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,004) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (990) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (941) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (909) ประชาสัมพันธ์.. (847) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (841) ประชาสัมพันธ์.. (828) ประชาสัมพันธ์.. (807) ประชาสัมพันธ์.. (801) ประชาสัมพันธ์.. (786) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (770) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (744) ประชาสัมพันธ์.. (734) ประชาสัมพันธ์.. (732) ประชาสัมพันธ์.. (723) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (701)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110