ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-07 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,302)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,178) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,099) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (979) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (963) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (886) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (856) ประชาสัมพันธ์.. (823) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (815) ประชาสัมพันธ์.. (797) ประชาสัมพันธ์.. (772) ประชาสัมพันธ์.. (753) ประชาสัมพันธ์.. (741) ประชาสัมพันธ์.. (735) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (733) ประชาสัมพันธ์.. (722) ประชาสัมพันธ์.. (709) ประชาสัมพันธ์.. (699) ประชาสัมพันธ์.. (697) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (678)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110