ประกาศกรมประมง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

ประกาศกรมประมง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-29  |   ข่าววันที่: 2017-09-29 |  อ่าน: 515 ครั้ง
 

เนื่องจากมีรายงานการพบโรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis; IMN) ในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ประกอบมีรายงานเพิ่มเติมจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่ากุ้งน้ำตาล กุ้งแชบ๊วย และกุ้งชนิดอื่นๆ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า เป็นสัตว์ที่ไวต่อการรับโรคไอเอ็มเอ็นที่อาจเป็นพาหนะของโรคดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,127)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (959) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (894) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (870) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (842) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (753) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (718) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (713) ประชาสัมพันธ์.. (711) ประชาสัมพันธ์.. (707) ประชาสัมพันธ์.. (684) ประชาสัมพันธ์.. (652) ประชาสัมพันธ์.. (635) แบนเนอร์.. (625) ประชาสัมพันธ์.. (623) ประชาสัมพันธ์.. (610) ประชาสัมพันธ์.. (606) ประชาสัมพันธ์.. (596) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (593) ประชาสัมพันธ์.. (575)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110