ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านการประมง IUU ครั้งที่ 2/2565

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านการประมง IUU ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม FMC กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และการเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านการประมง IUU โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ ขอบเขตการทำงาน โดยในการประชุม นั้น เป็นการพิจารณาการแชร์ข้อมูลจากองค์กร International Monitoring Control, and Surveillance (MCS) Network, แนวทางการจัดทำ 3-Year work Plan รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบและการปรับปรุงแพลตฟอร์มระบบ AN-IUU ให้พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม FMC กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และการเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านการประมง IUU โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ ขอบเขตการทำงาน โดยในการประชุม นั้น เป็นการพิจารณาการแชร์ข้อมูลจากองค์กร International Monitoring Control, and Surveillance (MCS) Network, แนวทางการจัดทำ 3-Year work Plan รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบและการปรับปรุงแพลตฟอร์มระบบ AN-IUU ให้พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   80   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  69  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  62  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  61  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  58  ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Wor...  49  เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสั...  34  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการ...  22


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ