บุคลากรกลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ
เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงระหว่างประเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายถิร รอดชีวิต

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนลินี อุ๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวจิตพิสุทธิ์ สารบุญเป็ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาววรรณิภา อินทร์สุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนิกานต์ เนตรสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัทรียาภรณ์ ภัทรชัยยาคุปต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนกฤษณ์ จันทแพทย์

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    


นางสาวชนานันทน์ แจ้งการณ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวปิ่นชนก เจริญธรรม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพิศรุจน์ ยกชม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198