บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
นายเกรียงไกร จิรปีติกุล

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางยุพดี ทองมี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายถิร รอดชีวิต

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนลินี อุ๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวจิตพิสุทธิ์ สารบุญเป็ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวชนิกานต์ เนตรสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัทรียาภรณ์ ภัทรชัยยาคุปต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิ่นชนก เจริญธรรม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอดินัน อุมา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

 สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209