บุคลากรกลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ
เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายถิร รอดชีวิต

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนลินี อุ๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายปฏิพล แสไพศาล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตพิสุทธิ์ สารบุญเป็ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาววรรณิภา อินทร์สุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนิกานต์ เนตรสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชนานันทน์ ธรรมโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัทรียาภรณ์ ภัทรชัยยาคุปต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรัญชนา จันทขวัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิ่นชนก เจริญธรรม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพิศรุจน์ ยกชม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198