News Activities กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,005)  สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (917) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (912) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (905) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (857) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (844) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (828) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (808) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (772) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (742) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (731) ภารกิจของกลุ่ม.. (729) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (691) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (682) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (682) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (662) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (646) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (641) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (640) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (636)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

     สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198