ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Working-level meeting

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Working-level meeting      วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และการเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาสมุทรและการประมงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้เข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ HANARO สัญชาติ PANAMA
เพื่อตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องในการอนุญาตของเรือจับสัตว์น้ำ OCEAN ACE สัญชาติ เกาหลีใต้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเทียบเรือ 21A พร้อมทั้งแบ่งบันข้อมูลเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่ออกโดยทางการเกาหลีใต้
     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และการเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาสมุทรและการประมงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำWorking-level meeting โดยมีกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล กระบวนการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ และการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง(FMC)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   80   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  68  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  62  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  61  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  58  ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Wor...  49  เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสั...  34  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการ...  22


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ