การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM) และการใช้งานระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ(PIR)

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM) และการใช้งานระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ(PIR) วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM) และการใช้งานระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ(PIR) ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง และท่าเรือ 23 ธนาพรชัย จ.สมุทรปราการ โดย มีผู้แทนจากคณะกรรมธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมประมงเกี่ยวกับการดำเนินตามข้อมติมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Port State Measures Procedure   172   ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   117  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึ...  103  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  102  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   66  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  54  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  49  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  49  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  38  ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Wor...  29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ