ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ให้การฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์บริบทของอาชญากรรมการประมง และการนำเครื่องมือต่างๆมาใช้วิเคราะห์พื้นที่คุ้มครองทางทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Port State Measures Procedure   172   ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   117  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึ...  103  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  102  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   66  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  54  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  49  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  49  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  39  ประชุมผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้ Wor...  29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ