การเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย 

ประชาสัมพันธ์


กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย ดังนี้

1. ห้ามใช้ยาที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และหากพบการจำหน่ายยาต้องห้ามให้แก่เกษตรกร ขอความอนุเคราะห์เกษตรกรให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่

2. ขอให้กรอกข้อมูลในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD / APPD) ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นสวมกุ้งของตนเอง / นำกุ้งของตนเองไปสวมสิทธิ์ผู้อื่น

3. สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอให้ระบุข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD/APPD) ทุกฉบับตามความเป็นจริง เนื่องจากการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ณ ด่านตรวจประมง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD/APPD) ควบคู่กับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  146   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  104  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   93  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  78  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  77  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ