ประวัติของหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ประวัติของหน่วยงาน 

เมนูหลัก


 

ประวัติการก่อตั้ง

               ตั้งอยู่ที่ 228 หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546  คำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นการภายใน  สังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

โดยใช้บ้านพักประมงอำเภอเชียงแสนเป็นสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย (ชั่วคราว)

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ 2547 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2549

ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย

ภาพหัวหน้าด่าน            รายนาม                                       ปีที่ดำรงตำแหน่ง    ถึงปี     

                                      นายธกานต์ ยศแผ่น                        2546                      2558

                                      เรือเอกอภิชาติ  สมฤทธิ์                  2558                      2559

 

            1 ตุลาคม 2559 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย ได้ยกฐานะเป็น ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

ภาพผู้อำนวยการศูนย์     รายนาม                                      ปีที่ดำรงตำแหน่ง     ถึงปี

                                        นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์             2559                       2563

 

            1 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

ภาพผู้อำนวยการศูนย์     รายนาม                                      ปีที่ดำรงตำแหน่ง     ถึงปี

                                        นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์             2563                       2563

                                        นายธีระชัย ทิพย์ดวง                     2563                       2564

                                        นายกิตติพัทธ์ แก้วใส                    2564                       ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ