หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-18  |   ข่าววันที่: 2017-01-18 |  อ่าน: 1,874 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์กรมประมง

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

 

 พันธกิจ

          1.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน

          2.เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น

          3.บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

          4.พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง

          5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 

    1. ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน ติดตามผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงในสังกัด

    2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

    4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

    5. ให้บริการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    6. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150