ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ (FSW)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ (FSW) 

ข่าวกิจกรรม


ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง เพื่อให้เกิดความสะดวก แก่ประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินความจําเป็น และเป็นฐานข้อมูล สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมง จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง

ดาวโหลดเอกสาร  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ