ประวัติหน่วยงาน 

บทความหลัก (เมนูด้านขวา)


ประวัติความเป็นมาด่านตรวจประมงสุรินทร์

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ตั้งขึ้น ตามคำสั่งกรมประมงที่ 572/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ได้มีเจ้าหหน้าที่เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดให้บริการประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาต และใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง

ในปีงบประมาณ 2559 กรมประมงได้มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต” การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำจำนวน 3 ศูนย์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจำนวน 24 ด่าน และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปีงบประมาณ 2564 กรมประมงได้มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต โดยมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 5 กลุ่ม 1 ฝ่าย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 10 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 24 ด่าน และด่านตรวจประมงสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ด่านตรวจประมงสุรินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อประสานงานการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

ชื่อ : ด่านตรวจประมงสุรินทร์

ที่อยู่ : จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ 14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

โทร : 0 4455 9088

อีเมล : surinfishquarantine@gmail.com

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564   143   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564   142  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564   136  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565   135  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564   132  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565   122  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564   113  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565   81  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564   80  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘