ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 คณะทำงานติดตามงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ , นายบุรฉัตร จันทกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ,  นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม ,นางโสมลดา ประเสริฐสม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย , นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และ นางสาวอัญชลี นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามงานวิจัยคงค้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233