ภารกิจของกอง

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ภารกิจของกอง 

โครงสร้าง-ภารกิจภาย-หน่วยงาน-ในกอง

 เผยเเพร่: 2020-12-19  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 659 ครั้ง
 

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง การค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง

    (2) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (3) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    (4) ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

    (5) ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลาและการค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน  (87)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีก... (70)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติง... (50)  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  (46)  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (39)  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ  (38)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ผู้มีผลการประเมิ... (35)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที... (30)  ประชุมคณะทํางานและชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทําการประมงโดยไม่ชอบ... (29)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระ... (28)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)