ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประวัติหน่วยงาน 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 2,961 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล   ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยอยู่ห่างจากอำเภอละงู ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ของศูนย์ฯ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ ไร่ ๑๑๗ ตารางวา โดยมีคลองละงูไหลผ่านกลางแบ่งพื้นที่ของศูนย์ฯ ออกเป็น ๓ แปลง คือ

แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ ๗ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นที่ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารที่ทำการ โรงเพาะฟัก บ่อคอนกรีต บ้านพักข้าราชการและคนงาน  เป็นต้น

            แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓๑ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นที่ก่อสร้างของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทย

            แปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๑๕๑ ไร่ ๘๔ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่  ๑๒ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ซึ่งขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางราชการ โดยได้ดำเนินการสร้างบ่อดินสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

                กรมประมงได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เมื่อปี ๒๕๒๖ โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งในขณะนั้นคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน   ซึ่งเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานหลายครั้ง เช่น ปี ๒๕๒๗ ใช้ชื่อว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดสตูล และต่อมานอกจากจะอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานแล้ว ยังมีการรวบรวมพันธุ์เต่าน้ำจืดชนิดอื่น ๆ  เช่น เต่าลายตีนเป็ด เต่าหวาย เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการเพาะพันธุ์ ต่อมาปี ๒๕๓๓ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เนื่องจากมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาปี ๒๕๔๐  กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและได้ย้ายศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล ซึ่งมีการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพิ่มเติม ขึ้นกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ยกระดับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล และในปี พ.ศ ๒๕๕๙ ได้มีการปรับโครงสร้างกรมประมงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110