ทำเนียบผู้บริหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ทำเนียบผู้บริหาร 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 831 ครั้ง
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯ

และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

       รายนาม                             คุณวุฒิ                                   ระยะเวลาคำรงตำแหน่ง                 ตำแหน่ง

๑.  นายบุญช่วย  เชาว์ทวี         วท.บ.(ประมง)                           พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๒๙              หัวหน้าสถานีฯ

๒.  นายกำพล  อุดมคณานาท   วท.บ.(ประมง)                           พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๓        หัวหน้าสถานีฯ

๓.  นายประโยชน์  ตรรกอังกูร    กม.บ.                                      ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๓ – ๔ เม.ย. ๒๕๔๐     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๔.  นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ  วท.บ.(ประมง)   

                                             พบ.ม.(พัฒนาสังคม)                  ๙ มิ.ย.๒๕๔๐ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๒      หัวหน้าสถานีฯ

๕.  นางสาวสุวีณา  บานเย็น     วท.บ. (ประมง)   

                                             วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)    ๒๙ พ.ย.๒๕๔๒ – ๘ พ.ค. ๒๕๔๖    หัวหน้าสถานีฯ

๖.  นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง     วท.บ(วาริชศาสตร์)                     ๙ พ.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘    หัวหน้าสถานีฯ

๗.  นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ   วท.บ. (ประมง)

                                             วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)             ๑๐ ก.พ.๒๕๔๙ – ๔ ก.ค. ๒๕๕๔     หัวหน้าสถานีฯ

๘.  นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง     วท.บ(วาริชศาสตร์)                     ๔ ก.ค. ๒๕๕๔– ปัจจุบัน                  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110