นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวพฤดี ศรีอำไพ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายประชา ณะเตีย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายบูสามะ หลีนุ่ม

ลูกจ้างประจำ
    
นายดิเรก เขตการณ์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นายบูสัน ดิษฐะ

ลูกจ้างประจำ
    
นายยูหนุด อันวิเศษ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณงนุช สังสัน

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิราพร ศรีอาภรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปราณี หลีนุ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอนุรีย์ ตรุรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเยาวณี หวันสู

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจรีรัตน์ แซ่ตัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางอนงค์ เตาวะโต

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพิธยา โต๊ะสมัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประเวทย์ หยีมะเหร็บ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมพล สุโส๊ะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสอาด สอแหละ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ คงชาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัสดา หมาดง๊ะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประสิทธิ์ นุ้ยคดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักรินทร์ สะอาด

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
    
นายวีรศักดิ์ องค์สารา

ยาม
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายตาบา หมาดหวัง

ยาม
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110    if-satuninland@hotmail.com   0 7477 5455   0 7477 5455   แฟนเพจ