อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 772 ครั้ง
 

อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน

          

               1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนํา เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพื้นที่จริง

               2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือ ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

               3. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สููญพันธุ์

               4. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำาปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

               5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การ สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

               6. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

               7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

               8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110