เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO)

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30  น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 6 อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมประมง  เข้าร่วมประชุมโดยมี พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (เลขาธิการ ศรชล.)  เป็นประธาน ในการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.  รศ.ดร.ธนพร  ศรียางกูร  ดร.อดิศร พร้อมเทพ และผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ การประชุมฯวันนี้  จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในทะเล ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รอง นรม./ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ สั่งการให้ ศรชล. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติทราบ โดยในที่ประชุมฯ ได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และร่วมพิจารณาร่างคณะทำงานฯ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังกล่าวสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ศรชล. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)