นายธัชชัย อุบลไพศาล

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


สุเมธ เชิงสะอาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ชลดา มีอนันต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
จารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


เอกภาพ บุญจันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


กนกวรรณ ศิริวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
รวิภา ไพบูลย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ปรัตถกร คงนาลึก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ศุภชาติ พูนสง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)