บุคลากรกลุ่มตรวจสอบเรือประมง
นายธีรวัฒน์ จริตงาม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


เอกภาพ บุญจันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
พรมสันต์ ทองแตง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
สุเมธ เชิงสะอาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นิธิพล บุญนิธิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ชลดา มีอนันต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
จารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


กนกวรรณ ศิริวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
รวิภา ไพบูลย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ปรัตถกร คงนาลึก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ศุภชาติ พูนสง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900