เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด และ ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยส่วนรวม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   207   ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  159  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 10/2565    145  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    135  ร่วมการลงพื้นที่และแถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้า...  121  ร่วมในการประชุมหารือกับ Mr. Aldo Dell’Ariccia หัวหน้าทีมกลไกการหารือระดับภูมิภาค...  120  ร่วมประชุมพิจารณาหารือถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำเอกสารของหน่วยงานอื่นที่นำมาประกอบ...  115  ร่วมการประชุมหารือกระบวนการการออกหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)   112  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  106  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)