หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)  

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)   วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ชั้น 1 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIPO Manual)  เพื่อหารือและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานฯ  โดยได้นำข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากผู้ปฏิบัติงานจริง จากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง ด่านตรวจการประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานฯ ทันต่อสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่งผลต่อการบริการชาวประมงใหได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะเชิญประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)