ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM)

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง แทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission : IJM) ในประเด็นนโยบาย มาตรการ การจัดลำดับความสำคัญ และเจตจำนงค์ทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการตอบโต้ของกระบวนการยุติธรรมอาญาต่อปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน เพื่อประกอบรายงานวิจัยสำหรับปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการตอบโต้ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งองค์กร IJM เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้เสียหายและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสนับสนุนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)