เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ข่าวกิจกรรม


                    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNPD) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการพัฒนาสถิติแบบจำแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ ใช้ประโยชน์ และพัฒนาข้อมูลแบบจำแนกประเภท จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านสถิติ รวมถึงเสนอแนะแนวทางกำหนดชุดข้อมูลและสถิติจำแนกประเภทเกี่ยวกับผลกระทบและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายในสังคม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน พ.ย.65   380   รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกราคม 2566   319  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมู...  295  เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพ...  235  กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)...  206  กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map)...  198  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยง...  196  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว...  170  กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ   141  สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568   88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    statdof2016@gmail.com   0-2940-6151