กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ข่าวกิจกรรม


                    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถิติทางการ สำคัญอย่างไร ใครใช้ประโยชน์” ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมชัย จิตสุชน (ด้านสังคม) ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ด้านเศรษฐกิจ) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมสะท้อน มุมมอง จากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการคัดเลือกสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดทำนโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวคิด Demand-Driven ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยาย เรื่อง “ข้อมลูสถิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน พ.ย.65   381   รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกราคม 2566   319  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมู...  295  เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพ...  235  กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)...  206  กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map)...  199  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยง...  197  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว...  172  กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ   143  สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568   88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    statdof2016@gmail.com   0-2940-6151