บุคลากรกลุ่มสถิติการประมง
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสถิติการประมง
(นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวแพรวพรรณ คงประโคน

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวแสงระวี เขียนเอี่ยม

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวพิชญา อังศุเกียรติถาวร

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางสาววาสนา คำชมภู

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางจิราพร แก้วเหลา

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    


นางสาวประภาพรรณ จันมณี

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางสาววรพรรณ เปรมฤทัย

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางศิริวรรณ เฟื่องเพียร

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นายชยุตม์ สิริรัตตนนท์

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพรหมพรรณ หิรัญมงคลรัตน์

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    


นางยุพา ท้าวศรีไสล

เจ้าพนักงานสถิติ
(ชำนาญงาน)
    
นางนวลจันทร์ คงคีรี

เจ้าพนักงานสถิติ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวหทัยภัทร ศักดิ์กิจจรุง

นักวิชาการสถิติ
(พนักงานราชการ)
    
นายราชรักษ์ มีรี

เจ้าหน้าที่สถิติ
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชาติ ขันทอง

เจ้าหน้าที่สถิติ
(พนักงานราชการ)
    


นายสถิตย์ พันธ์แตง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวฐาปนี แสงสุวรรณ์

นักวิชาการสถิติ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

 อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร