บุคลากร กลุ่มสถิติการประมง
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสถิติการประมง
(นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาววาสนา คำชมภู

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวแสงระวี เขียนเอี่ยม

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางจิราพร แก้วเหลา

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวประภาพรรณ จันมณี

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    


นางสาววรพรรณ เปรมฤทัย

นักวิชาการสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางศิริวรรณ เฟื่องเพียร

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นายชยุตม์ สิริรัตตนนท์

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพรหมพรรณ หิรัญมงคลรัตน์

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวอาทิมา อินพรม

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นายพสธร ฉวีวรณ์

นักวิชาการสถิติ
(ปฏิบัติการ)
    
นางยุพา ท้าวศรีไสล

เจ้าพนักงานสถิติ
(ชำนาญการ)
    
นางนวลจันทร์ คงคีรี

เจ้าพนักงานสถิติ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวหทัยภัทร ศักดิ์กิจจรุง

นักวิชาการสถิติ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอินทุอร อินทองคำ

นักวิชาการสถิติ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุทธิดา สีดาธรรม

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    


นายราชรักษ์ มีรี

เจ้าหน้าที่สถิติ
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชาติ ขันทอง

เจ้าหน้าที่สถิติ
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

 อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    statdof2016@gmail.com   0-2940-6151