ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ mobile hatchery สอนเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ mobile hatchery สอนเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  เพื่อพัฒนายกระดับเกษตรกรตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 เมษายน -1 พฤษภาคม 2564      ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการใช้ ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในพื้นที่จริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060