จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564- 1 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นทั่วไป) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 3 รุ่น รวม 105 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆ ขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเตรียมบ่อ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด กบ รวมถึงการอนุบาลและการให้อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน โรคสัตว์น้ำเบื้องต้น เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตกรเพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการบริโภคหรือจับจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060