นายวรวิทย์ พรหมปากดี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท
    


นายโสภณ พวงสมบัติ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายชูชาติ ผิวเผือก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายเอกราช รุ่งรังษี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวสุปราณี อ่ำเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวภิญญาภัสส์ โพธิ์เพ็ชร์

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานพิมพ์ ส3)
    
นายเติมศักดิ์ เต๊ะเปีย

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    
นายถาวร ก๋งจุ้ย

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    


นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
-

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวนฤภร เสือใย

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    


นายกิตติพงษ์ ประพาสมณเฑียร

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นายภาณุพงษ์ บุญแก้ว

(พนักงานราชการ)
(เจ้าพนักงานประมง)
    
-

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวรสรินทร์ วงษ์วรรณ

(พนักงานราชการ)
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นางสาวอทิติญา รักษาวังสันต์

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายภราดร คุ่ยเจริญ

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายนพพร ปั่นยวง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวีรยุทธ นุชอยู่

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสยมชัย จันทร์ทา

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพจน์พันธ์ ปั่นยวง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
..

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสาโรจน์ ม่วงเงิน

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายณรงค์ ทองพานิช

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวรวุฒิ สำเภา

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสุรสรรค์ พรมทอง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายเอกลักษณ์ ดีเมือง

(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
(คนงานประมง)
    
นายมนตรี เปรมสังข์

(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
(คนงานประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

 เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060