บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท)
นายวรวิทย์ พรหมปากดี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)
    


เรือเอกพิทักษ์ ทรัพย์อุดม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายชูชาติ ผิวเผือก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายเอกราช รุ่งรังษี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวสุปราณี อ่ำเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวภิญญาภัสส์ โพธิ์เพ็ชร์

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานพิมพ์ ส3)
    
นายประดิษฐ์ คุ้มทรัพย์

(ลูกจ้างประจำ)
(ช่างเครื่องยนต์ ช2)
    
นายเติมศักดิ์ เต๊ะเปีย

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    
นายถาวร ก๋งจุ้ย

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานขับรถยนต์ ส2)
    


นางเมธินี คุ้มทรัพย์

(ลูกจ้างประจำ)
(ช่างไม้ ช3)
    
นางรัชนี เสมาทอง

(ลูกจ้างประจำ)
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ2)
    


นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นายวรณิสร์ แก้วตีนแท่น

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวนฤภร เสือใย

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรัชนีพร ศรีชุม

(พนักงานราชการ)
(นักวิชาการประมง)
    


นายภาณุพงษ์ บุญแก้ว

(พนักงานราชการ)
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวรสรินทร์ วงษ์วรรณ

(พนักงานราชการ)
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นางสาวอทิติญา รักษาวังสันต์

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสมควร จันทร์ทิม

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายภราดร คุ่ยเจริญ

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายนพพร ปั่นยวง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวีรยุทธ นุชอยู่

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสยมชัย จันทร์ทา

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพจน์พันธ์ ปั่นยวง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชัยพร ชูแก้ว

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสาโรจน์ ม่วงเงิน

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายณรงค์ ทองพานิช

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวรวุฒิ สำเภา

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสุรสรรค์ พรมทอง

(พนักงานราชการ)
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายยงยุทธ อินทโชติ

(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
(คนงานประมง)
    
นายเอกลักษณ์ ดีเมือง

(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
(คนงานประมง)
    
นายมนตรี เปรมสังข์

(จ้างเหมา)
(ยาม)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท)

 เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150