กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินกิจกรรม “ชาวประมงรักษ์ทะเล” (A fisheries project to preserve the sea) ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ชาวประมงเกิดความตระหนัก สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เล็งเห็นความสำคัญของท้องทะเล และมีส่วนร่วมฟื้นฟูทะเลที่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพ ให้สะอาดเหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมทางทะเลที่อาจส่งผลต่อแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารหลักของพะยูน หรือสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ โดยร่วมกันจัดทำถุงขยะจากเศษอวนเก่าให้อาสาสมัครโครงการนำติดเรือเพื่อเก็บขยะทะเลที่เจอระหว่างออกทำประมงจัดทำข้อมูลขยะทะเลร่วมกัน ได้แก่ ปริมาณขยะ ระยะเวลาที่ออกทำประมง ความลึก ระยะห่างฝั่ง นำขยะทะเลที่ได้จำแนกเป็นขยะที่ต้องเข้ากระบวนการกำจัดบนฝั่งตามปกติของชุมชน และขยะทะเลที่ขายได้ นำขยะแลกเป็นเงินและจัดหาอวนประมงมาแลกเป็นผลตอบแทน จัดทำใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนประมงพื้นบ้านหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และบ้านแหลมกลัด หมู่ 2 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งดำเนินงานภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน โครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   118  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ