เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองได้รับการเชิญเป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายโดยบูรณาการร่วมในการนำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ประจำการอยู่ในสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ออกปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ด้วยกลไลการบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมและเคร่งครัด เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลให้คงไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ต่อไปและไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ