ตรวจสอบจุดจัดวางในทะเลก่อนจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ตรวจสอบจุดจัดวางในทะเลก่อนจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดระยอง วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนการจัดวางแท่งคอนกรีตในทะเลด้วยเรือตรวจประมงทะเล 218 ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของกรมประมง บริเวณทะเลชายฝั่งหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระดับความลึกน้ำและจุดจัดวางตามแบบแปลน โดยจะจัดวางแท่งคอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 1.5 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 430 แท่ง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มแหล่งการทำประมงใหม่สำหรับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ