การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายทะเลได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีผู้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.1) จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย และมีการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) อายุการใช้งาน 2 ปี จำนวน 22 ฉบับ และอายุการใช้งาน 90 วัน (ชั่วคราว) จำนวน 30 ฉบับ ตามประกาศกรมประมงเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ