หารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนา (27 กุมภาพันธ์ 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


หารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนา (27 กุมภาพันธ์ 2563) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ หลังจากนั้นได้ร่วมกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและนักศึกษา ทดลองใช้พัดลมกรงกระรอกเพื่อกระจายลมร้อนในโมเดลเครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมค้นหานวัตกรรมด้านการประมง   170   จัดฝึกอบรมการแปรรูปปลาสลิดดอนนา ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี   138  ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดปราจ...  107  ประชุมเพื่อเสนอโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ (คลองพระพิมล) ตามแผนพัฒน...  102  ร่วมสัมมนานโยบายการบริหารการจัดการที่ดินของประเทศไทย   98  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ...  95  ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร...  92  ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสระบ...  89  ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเก...  86  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม   79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900    dof.spkk@gmail.com   02-558-0213, 02-558-0220   02-558-0213, 02-558-0220