โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  

 เจ้าหน้าที่  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2566   (.pdf)                                          สำเนาโอนเงิน งวดที่1.pdf   
 เป้าหมายและแผนการจัดสรรงบประมาณปี 2566 (ทั้งปี)  (.pdf)  
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2566    (.pdf)  
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน            
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2565                                              กษ 0506.2/ว 1344  โอนครั้งที่ 1 จำนวน 9 จังหวัด  เอกสารดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2565  กษ 0506.2/ว 1694  โอนครั้งที่ 2 จำนวน 7 จังหวัด  เอกสารดาวน์โหลด
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน            
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต  
   

 

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2564  yes แผนการจัดสรรงบประมาณ 100%
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2564               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 1
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต