โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 572 ครั้ง

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2564  yes แผนการจัดสรรงบประมาณ 100%
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2564               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 1
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต