โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566    

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

 การปฏิบัติงาน 
yes อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2566
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ศพก. ปี 2566
 เป้าหมายรายกิจกรรม ปี 2566  
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. ระยะเวลาการจัดส่ง 
        00 แบบฟอร์ม กปม. 1 (รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน)   ทุกวันที่ 28 ของเดือน
        01 แบบฟอร์ม ศพก. 1 (การพัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ ใน ศพก.หลัก)   รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
        02 แบบฟอร์ม ศพก. 2 (ผลการพิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่ายฯ เพื่อยกระดับในปี 2566)   ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
        03 แบบฟอร์ม ศพก. 3 (ผลการพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายฯ)   รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
        04 แบบฟอร์ม ศพก. 4 (ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ศพก.เครือข่ายฯ ที่ยกระดับ) (.pdf) / (.docx)   รายงานภายใน 30 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
        05 แบบฟอร์ม ศพก. 5 (ข้อมูลการจัดกิจกรรม Field Day)    รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
        06 แบบฟอร์ม ศพก. 6 (การถ่ายทอดฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง)    รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
        07 แบบฟอร์ม ศพก. 7 (ข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำหลังได้รับการสนับสนุนปัจจัย ในงบประมาณ 2566)   ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
   
         แบบทดสอบกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พร้อมเฉลย (.pdf) / (.docx)     ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ศพก.ปี 2566
           * ศพก. หลัก (2,500 บาท/ศูนย์)
         ค่าเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ ตามแบบฟอร์ม ศพก.6 (.pdf)      - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน (.pdf) / (.docx)
               - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน (.pdf) / (.docx)
         แบบฟอร์มข้อมูลแผนการจัดงาน Field Day ปี 2566 (.excel)   * ศพก. เครือข่ายด้านการประมง (12,000 บาท/ศูนย์)
              - แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน (.pdf) / (.docx)
       ข้อมูล ศพก.เครือข่ายฯ ที่เคยยกระดับ (ปลายน้ำ) ประจำปี พ.ศ 2562 - 2564      - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน (.pdf) / (.docx)
       ข้อมูลถอดบทเรียน ศพก.เครือข่ายฯ ที่ได้รับการยกระดับใน ปี 2565      - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน (.pdf) / (.docx)

 

การจัดสรรงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (.pdf) เอกสารดาวน์โหลด
   แผนการจัดสรรงบประมาณ 100% (ทั้งปี)  
  โอนครั้งที่ 1 (.............)  
   - โอนปรับฐานเงินงบประมาณปี 2566    โอนปรับฐาน (...............)
   
    
    

 


 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565    

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

 การปฏิบัติงาน 
yes อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2565
คู่มือปฏิบัติการโครงการ ศพก. ปี 2565
  เป้าหมายรายกิจกรรม ปี 2565  
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. ระยะเวลาการจัดส่ง 
        00 แบบฟอร์ม กปม. 1 (รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน)   ทุกวันที่ 28 ของเดือน
        01 แบบฟอร์ม ศพก. 1 (การพัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ ใน ศพก.หลัก)   ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
        02 แบบฟอร์ม ศพก. 2 (การพัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ ใน ศพก.เครือข่ายฯ รายเดิม ปี 2564)   ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
        03 แบบฟอร์ม ศพก. 3 (ผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่ม ABCD และผลการคัดเลือกเพื่อยกระดับฯ)   ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 64
        04 แบบฟอร์ม ศพก. 4 (ผลการพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง)   ภายในวันที่ 29 ก.ค. 65
        05 แบบฟอร์ม ศพก. 5 (ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ศพก.เครือข่ายฯ ที่ได้รับการยกระดับ) (.pdf)(.docx)   ภายในวันที่ 29 ก.ค. 65
        06 แบบฟอร์ม ศพก. 6 (รายชื่อเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมฯ 80 ราย/อำเภอ)   ทยอยจัดส่งได้ไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 65
        07 แบบฟอร์ม ศพก. 7 (ผลการประเมินเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)   ทยอยจัดส่งได้ไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 65
        08 แบบฟอร์ม ศพก. 8 (ผลผลิตสัตว์น้ำหลังได้รับการสนับสนุนปัจจัย ประจำปี 2565)   ภายในเดือน ก.ย. 65
   
         แบบประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ABCD ปี 2565 (.pdf)(.docx)     ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ศพก.ปี 2565
           * ศพก. หลัก (2,500 บาท/ศูนย์)
         แบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ฯ ปี 2565 (.pdf)      - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน (.pdf)(.docx)
               - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน (.pdf)(.docx)
       ข้อมูล ศพก.เครือข่ายฯ ที่เคยยกระดับ (ปลายน้ำ) ประจำปี พ.ศ 2562 - 2564   * ศพก. เครือข่ายด้านการประมง ยกระดับ (10,000 บาท/ศูนย์)
              - แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน (.pdf)(.docx)
       - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน (.pdf)(.docx)
                 - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน (.pdf)(.docx)

 

การจัดสรรงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (.pdf) เอกสารดาวน์โหลด
  โอนครั้งที่ 1 (28 ตุลาคม 2564)  
   - โอนปรับฐานเงินงบประมาณปี 2565    โอนปรับฐาน (No. 27/65)
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด (กษ 0506.2/ว 1348)    โอนงบดำเนินงาน + อุดหนุน (No.85-86/65)
  โอนครั้งที่ 2 (23 ธันวาคม 2564)  
   - โอนปรับฐานเงินงบประมาณปี 2565    โอนปรับฐาน (No. 81/65)
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด (กษ 0506.2/ว 1695)    โอนงบดำเนินงาน (No. 221/65)
  โอนครั้งที่ 3 (28 มีนาคม 2565)  
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด (กษ 0506.2/ว 575) ผ่าน กตร.   โอนงบดำเนินงาน + อุดหนุน (No.482/65)
  โอนครั้งที่ 4 (เพิ่มเติมงบกิจกรรม Field Day ด้านการประมง 318 ครั้ง)  
   - โอนปรับฐานเงินงบประมาณปี 2565 (กษ 0506.2/ 767)   โอนปรับฐาน (No. 214/65)
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 11 จังหวัด (กษ 0506.2/ว 838)   โอนงบดำเนินงาน (No. 608/65)
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 28 จังหวัด (กษ 0506.2/ว 872)   โอนงบดำเนินงาน (No. 625/65)
  โอนครั้งที่ 5 (.....)  
   - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด (กษ 0506.2/ว .......) ผ่าน กตร.   โอนงบดำเนินงาน + อุดหนุน (No.482/65)
   
   
   
*** ทบทวนงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัด ณ ปัจจุบัน (ณ วันที่ .......)   

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

การปฏิบัติงาน

การจัดสรรงบประมาณ

  yes อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2564   yes แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ 100%   
  คู่มือปฏิบัติการโครงการ ศพก. ปี 2564          โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 1 (ณ วันที่ 23 พ.ย. 63)    
   แบบฟอร์มประจำปี 2564                   01 งบดำเนินงาน
          00 ตารางชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการ ศพก.                  02 งบอุดหนุน
          01 แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลประจำเดือน (กปม.31)                   03 โอนปรับฐาน (ดำเนินงาน + อุดหนุน)
          02 แบบฟอร์มที่ 2 (ศพก.1) ศูนย์หลัก            โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 มี.ค. 64)    
          03 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (ศพก.หลัก)                  01 งบดำเนินงาน + อุดหนุน
          04 แบบฟอร์มที่ 3 (ศพก.2) รายใหม่                    02 โอนปรับฐาน (ดำเนินงาน + อุดหนุน)
          05 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (รายใหม่)            โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 (ณ วันที่ 1 ก.ค. 64)  
          06 แบบฟอร์มที่ 4 (ศพก.3) รายเก่า                    01 งบดำเนินงาน 
          07 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (รายเก่า)                    02 งบอุดหนุน
          08 แบบฟอร์มที่ 5 (ศพก.4) รายชื่อ 100 ราย            โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 (ณ วันที่ 10 ส.ค. 64)  
          09 แบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ฯ ปี 2564  
          10 แบบฟอร์มติดตามผลผลิตสัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) enlightenedกิจกรรมยกระดับศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมง (ปลายน้ำ) ปี 64enlightened
            yes อนุมัติในหลักการดำเนินกิจกรรมยกระดับฯ ปี 2564
                  โอนเงินงบประมาณ (อุดหนุน) เพื่อใช้ในกิจกรรมยกระดับฯ (ปลายน้ำ)
     ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ศพก.ปี 2564           00 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยกระดับ ปี 2564
           - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน            01 แบบฟอร์มที่ 1 เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
           - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน                   02 แบบฟอร์มที่ 2 ขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน
                 03 แบบฟอร์มที่ 3 ขอรับเงินอุดหนุน
                  04 แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการยกระดับศูนย์ฯ
          05 แบบฟอร์มที่ 5 แบบถอดบทเรียนศูนย์ฯ ยกระดับ ศพก.

 

winkwink แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเกษตรกรโครงการศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงรายเก่า (6 : 1) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 laughlaugh