โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 2,364 ครั้ง

 

00 ตารางชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

การปฏิบัติงาน

การจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ

  yes อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2564   yes แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ 100%   
  คู่มือปฏิบัติการโครงการ ศพก. ปี 2564          โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 1 (ณ วันที่ 23 พ.ย. 63)    
   แบบฟอร์มประจำปี 2564                   01 งบดำเนินงาน
          00 ตารางชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการ ศพก.                  02 งบอุดหนุน
          01 แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลประจำเดือน (กปม.31)                   03 โอนปรับฐาน (ดำเนินงาน + อุดหนุน)
          02 แบบฟอร์มที่ 2 (ศพก.1) ศูนย์หลัก            โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 มี.ค. 64)    
          03 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (ศพก.หลัก)                  01 งบดำเนินงาน + อุดหนุน
          04 แบบฟอร์มที่ 3 (ศพก.2) รายใหม่                    02 โอนปรับฐาน (ดำเนินงาน + อุดหนุน)
          05 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (รายใหม่)            โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 (ณ วันที่ 1 ก.ค. 64)  
          06 แบบฟอร์มที่ 4 (ศพก.3) รายเก่า                   01 งบดำเนินงาน 
          07 แฟ้มทะเบียนประวัติเกษตรกร (รายเก่า)                   02 งบอุดหนุน
          08 แบบฟอร์มที่ 5 (ศพก.4) รายชื่อ 100 ราย    yes แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ รอบที่ 2 ครั้งที่ 3   
          09 แบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ฯ ปี 2564  
          10 แบบฟอร์มติดตามผลผลิตสัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) enlightenedกิจกรรมยกระดับศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมง (ปลายน้ำ) ปี 64enlightened
            yes อนุมัติในหลักการดำเนินกิจกรรมยกระดับฯ ปี 2564
                  โอนเงินงบประมาณ (อุดหนุน) เพื่อใช้ในกิจกรรมยกระดับฯ (ปลายน้ำ)
     ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ศพก.ปี 2564           00 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยกระดับ ปี 2564
           - แบบฟอร์มขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน            01 แบบฟอร์มที่ 1 เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
           - แบบฟอร์มขอเบิกอุดหนุน                   02 แบบฟอร์มที่ 2 ขอส่งแผนใชัเงินอุดหนุน
                 03 แบบฟอร์มที่ 3 ขอรับเงินอุดหนุน
                  04 แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการยกระดับศูนย์ฯ
          05 แบบฟอร์มที่ 5 แบบถอดบทเรียนศูนย์ฯ ยกระดับ ศพก.

 

winkwink แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเกษตรกรโครงการศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงรายเก่า (6 : 1) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 laughlaugh