โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง)

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง) 

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 2,477 ครั้ง

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

การปฏิบัติงาน

การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 1 (ณ วันที่ 23 พ.ย.2563)

  อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2564  จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่1
 คู่มือปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 2564    ศูนย์ผลิต (100%) : โอนเงินผลิต งบประมาณ 2564 
  ชี้แจงรายงานผลโครงการ  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564
 กปม. 1 แบบรับสมัครเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 2564  
 กปม. 31 แบบรายผลการดำเนินงานประจำเดือน การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 (ณ วันที่ 29 มี.ค.2564)
 แบบฟอร์ม 1 รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่2
 แบบฟอร์ม 2 รายชื่อเกษตรกรผู้นำ  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564 
 แบบฟอร์ม 3 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับปัจจัย  
 แบบฟอร์ม 4 ตารางการผลิตปัจจัย การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 3 (ณ วันที่ 1 ก.ค.2564)

 รายงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม

 จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่3
 แบบฟอร์ม 5 แบบติดตามและประเมินผลผลิต ฉบับแก้ไข  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 3
   
  การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ .....
  จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่ ......
  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ ....