กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 3,947 ครั้ง


การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพประมง

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 การปฏิบัติงาน
  อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2565  
  เป้าหมายและแผนการจัดสรรงบประมาณปี 2565 (ทั้งปี)  
 คู่มือปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565    
  แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 ระยะเวลาการจัดส่ง
             แบบฟอร์ม กปม.1 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน  ทุกวันที่ 28 ของเดือน
             แบบฟอร์ม ทษ.1 แบบฟอร์บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
             แบบฟอร์ม ทษ.2 แบบฟอร์มผลคะแนนการส่งเสริมองค์ความรู้  รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
             แบบฟอร์ม ทษ.3 แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  รายงานภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
             แบบฟอร์ม ทษ.4 แบบฟอร์มการติดตามผลผลิต  ภายในเดือนกันยายน 2565
             แบบฟอร์ม ทษ.5 แบบฟอร์มการสนับสนุนจุดเรียนรู้  รายงานภายใน 15 วันหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
             แบบฟอร์ม ทษ.6 แบบฟอร์มการถอดบทเรียนจุดเรียนรู้  ภายในเดือนกันยายน 2565
             แบบทดสอบพร้อมเฉลย  (.docx)  (.pdf)  
   

การจัดสรรงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (.pdf)  
ครั้งที่ 1 (28 ตุลาคม 2564) เอกสารดาวน์โหลด
  - โอนปรับฐานเงินงบประมาณปี 2565  โอนปรับฐาน No.23/65
  - โอนเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 41 จังหวัด โอน No.83/65
ครั้งที่ 2  
   
   

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

การปฏิบัติงาน

การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 1 (ณ วันที่ 23 พ.ย.2563)

  อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2564  จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่1
 คู่มือปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 2564    ศูนย์ผลิต (100%) : โอนเงินผลิต งบประมาณ 2564 
  ชี้แจงรายงานผลโครงการ  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564
 กปม. 1 แบบรับสมัครเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 2564  
 กปม. 31 แบบรายผลการดำเนินงานประจำเดือน การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 (ณ วันที่ 29 มี.ค.2564)
 แบบฟอร์ม 1 รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่2
 แบบฟอร์ม 2 รายชื่อเกษตรกรผู้นำ  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564 
 แบบฟอร์ม 3 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับปัจจัย  
 แบบฟอร์ม 4 ตารางการผลิตปัจจัย การจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 3 (ณ วันที่ 1 ก.ค.2564)

 รายงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม

 จังหวัด : โอนเงินงบประมาณ รอบที่3
 แบบฟอร์ม 5 แบบติดตามและประเมินผลผลิต ฉบับแก้ไข  สปก. : ปรับฐานเงินงบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 3