บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    


นายพิธาน นงค์นวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธนพันธ์ วิจิตร์วงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนิดา ม่วงมีธัญพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอมรเทพ คำไฮ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจรัล แซ่ว้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวรรณ คำพลแสน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรภัทร วิศาล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทิน แสงชา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอณัญญา ศรีงาม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรแก้ว ภูมิเกษมศักดิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัณณิตา อนันตบุรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุมินตรา ขันทะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิภา สิงห์โต

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกศิณี จันทร์หอม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายเวชกร ศรีชะนนท์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจันทิพา แสงจ้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณิชกานต์ เงินงาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์บำราบ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900