บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

นายพิธาน นงค์นวล

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายขวัญชัย กิ่งกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธนพันธ์ วิจิตร์วงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนิดา ม่วงมีธัญพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอมรเทพ คำไฮ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจรัล แซ่ว้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวรรณ คำพลแสน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรภัทร วิศาล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทิน แสงชา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอณัญญา ศรีงาม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฏฐพิชา อ่อนคง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัณณิตา อนันตบุรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุมินตรา ขันทะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิภา สิงห์โต

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเกศิณี จันทน์หอม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายเวชกร ศรีชะนนท์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจันทิพา แสงจ้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณิชกานต์ เงินงาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกชมน เก้าเอี้ยน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900    dof.spkk@gmail.com   02-558-0213, 02-558-0220   02-558-0213, 02-558-0220