บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนา
นายเชาว์ ศรีวิชัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
    


นายธนพันธ์ วิจิตร์วงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอมรเทพ คำไฮ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวรรณ คำพลแสน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทิน แสงชา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจันทิพา แสงจ้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900